Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Rządowy program "Dobry start"
Ochrona Danych Osobowych
Pomoc Osobom Bezdomnym
Rodzinna Piecza Zastępcza

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE ZAPRASZA DO SKŁADANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH NA STANOWISKO PRACY – ROBOTNIK DO PRAC CIĘŻKICH

Opublikowano: środa, 27, grudzień 2017

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie poszukuje osób na stanowisko robotnik do prac ciężkich, do świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych na terenie miasta Rzeszowa.

I. Robotnikiem do prac ciężkich może być osoba, która:

 1. posiada obywatelstwo polskie oraz pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych;
 2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 3. posiada stan zdrowia pozwalający na realizowanie powierzonych w ramach umowy zadań.

Ponadto od kandydata na stanowisko robotnika do prac ciężkich, w związku z zadaniami, które będą mu powierzone oczekuje się cech takich jak:

 1. wysoka kultura osobista,
 2. umiejętność podejmowania decyzji,
 3. zdolność i otwartość na komunikowanie się,
 4. poczucie odpowiedzialności,
 5. umiejętność pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,
 6. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
 7. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną podopiecznego,
 8. odporność na stres i sytuacje trudne,
 9. umiejętność pracy w zespole,

II. Wymagane dokumenty

 1. życiorys (CV) ze szczególnym uwzględnieniem wykształcenia i przebiegu pracy zawodowej;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (świadectwa, dyplomy);
 4. kserokopia dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe;
 5. inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i przebiegu pracy zawodowej.

III. Ogólny zakres wykonywania czynności :

Pomoc w wykonywaniu cięższych prac fizycznych środowiskach objętych pomocą usługową m. in..:

  • pomoc przy toalecie podopiecznego;
  • pomoc przy kąpieli podopiecznego;
  • pomoc przy podnoszeniu i przenoszeniu podopiecznego;
  • palenie w piecu;
  • przyniesienie węgla, drewna i wody;
  • pomoc w cięższych zakupach.


IV. Dodatkowe informacje:

 1. Rodzaj umowy: umowa zlecenie
 2. Wysokość wynagrodzenia: 15 PLN brutto za 1 godzinę pracy.
 3. Miejsce pracy: usługi będą świadczone w miejscu zamieszkania klientów MOPS Rzeszów w dni robocze miesiąca lub/i w dni wolne od pracy.

V. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. List motywacyjny i CV ze szczególnym uwzględnieniem wykształcenia i przebiegu pracy zawodowej. Dokumenty aplikacyjne muszą być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
 2. Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie zawodowe.
 3. Ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy.
 4. Własnoręcznie podpisane oświadczenie osoby, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem Sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Własnoręcznie podpisane oświadczenie osoby, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

VI. Składanie aplikacji:

 1. Aplikacje należy składać w zamkniętych kopertach z opisem: „Oferta na stanowisko robotnika do prac ciężkich” w sekretariacie Miejskiego Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Jagiellońska 26 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub korespondencyjnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Jagiellońska 26, 35-025 Rzeszów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2018 roku. Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie (decyduje data wpłynięcia do siedziby jednostki) lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.
 2. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej i jej wyniku osoby ubiegające się o zatrudnienie na stanowisku pracownika do prac ciężkich zostaną poinformowane telefonicznie – Dyrektor MOPS w Rzeszowie zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.
 3. Dokumenty osób, które nie zostały zakwalifikowane do wykonania zadania, nie będą odsyłane.

Rzeszów, dnia 10 października 2017 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rzeszowie
ul. Jagiellońska 26
35-025 Rzeszów

epuap

empatia