Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje:


Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Ważne!!! 

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

  1. drugie z rodziców dziecka nie żyje,
  2. ojciec dziecka jest nieznany;
  3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
  4. sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
  5. dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Osoba samotnie wychowująca dziecko to panna, kawaler, wdowa wdowiec, osoba rozwiedziona lub separowana prawomocnym wyrokiem sądu, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
Tytuł wykonawczy pochodzący lub zatwierdzony przez sąd to orzeczenie sądowe, ugoda zawarta przed sądem, ugoda zawarta przed mediatorem, a zatwierdzona przez sąd, akt notarialny zatwierdzony przez sąd.


!!! Wysokości zapomogi -  1.000 zł na jedno dziecko.

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie:

Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Załączniki :

  1. zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną 
    (nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko).
  2. inne załączniki potrzebne aby złożyć wniosek o "becikowe" (kliknij tutaj)

 

KLIKNIJ TUTAJ ABY PRZEJŚĆ DO STRONY NA KTÓREJ, MOŻNA POBRAĆ WNIOSKI DOTYCZĄCE JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA